Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zadania państwa w zakresie m.in. łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Zadania te wykonywane są przez instytucje rynku pracy działające w celu: pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej, a także zwiększania mobilności na rynku pracy.

Wspomniane dążenia realizowane są często przy pomocy finansowej państwa adresowanej nie tylko do pracowników, ale także i do pracodawców. Dlatego warto znać uprawnienia, które pracodawcy mogą ułatwić, czy zminimalizować wydatki związane z utrzymaniem pracowników.

Pośrednictwo pracy

Jedną z usług rynku pracy definiowaną przez ustawę jest tzw. pośrednictwo pracy. Polega ono w szczególności na:

●  udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

● pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ich do internetowej bazy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,

● udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

● informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

● inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

● współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

● informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Co ważne powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące, a zatem poszczególne urzędy pracy mogą prowadzić pośrednictwo pracy także w innych formach.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Bezrobotnemu skierowanemu na staż pensję wypłaci starosta.