Tak

Z uwagi, że pani mąż miał prawo do emerytury, w chwili śmierci męża osiągnęła pani wiek 50 lat, a pani dzieci uczą się, ZUS przyzna rentę rodzinną.

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat albo była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Pani spełnia jeden z wymienionych warunków.

Dzieci, które ukończyły 16 lat, mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Renta ta wynosi w przypadku trzech lub więcej osób uprawnionych 95 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu. Renta podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

ALEKSANDRA CHMIELECKA

ekspert od emerytur i rent