Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że pracownicy nie są objęci ochroną przedemerytalną w ciągu czterech lat przed nabyciem prawa do emerytury pomostowej. Pracodawca może ich w tym czasie zwolnić – np. na rok przed ewentualnym przejściem na emeryturę.

Niepełna ochrona

Ochrona przedemerytalna jest określona w art. 39 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury. Wiek emerytalny, o którym mowa w art. 39 kodeksu pracy, jest określony w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. W pewnych przypadkach może być niższy, np. 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Wcześniej na emeryturę mogą pójść zarówno osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. (art. 32 ustawy), jak i niektórzy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. (art. 46 lub 184 ustawy), jeśli pracują w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.