Jeżeli z pracownicą zawarto umowę o pracę na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek umowę tę przedłużyć do dnia porodu. Po 31 grudnia 2007 r. pracownica nadal będzie pozostawała w stosunku pracy i jeżeli będzie niezdolna do pracy z powodu choroby, wówczas świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby do dnia porodu nadal będzie wypłacał pracodawca. Od dnia porodu pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ ostatnim dniem trwania stosunku pracy jest dzień porodu, za który pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, wypłaty zasiłku za ten jeden dzień powinien dokonać pracodawca, a następnie za pozostały okres przypadający po ustaniu ubezpieczenia chorobowego zasiłek wypłaca oddział ZUS. W praktyce przyjęto jednak, że wypłaty zasiłku macierzyńskiego za cały okres, także za dzień porodu, może dokonać oddział ZUS. Do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego w przypadku, gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, niezbędnymi dokumentami są: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka, świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy, zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu i zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego, jeżeli pracownica korzystała z tego urlopu przed porodem, zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

ALICJA NOWAKOWSKA

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 53 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

■  Art. 177 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Par. 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz. 742 z późn. zm.).