Przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym musi cechować się odpowiednią doniosłością.

Czasem lepsze jest wypowiedzenie

Jeśli pracodawca nie ma pewności, czy określone okoliczności upoważniają go do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, może je wskazać jako przyczynę wypowiedzenia, które jest zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy i znacznie łatwiej można je obronić w ewentualnym procesie sądowym. Gdyby pracodawca zdecydował się jednak wypowiedzieć umowę, nie będzie mógł rozwiązać jej później bez wypowiedzenia z tej samej przyczyny.

Niezbędną przesłanką dopuszczalności zwolnienia pracownika z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych jest stwierdzenie znacznego stopnia jego winy (winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa). Nie każde niedopełnienie obowiązków przez pracownika będzie uzasadniało ten tryb rozwiązania umowy. Decyzja pracodawcy musi być więc bardzo wyważona, zaś o istnieniu winy pracodawca powinien wnioskować na podstawie całokształtu okoliczności związanych z zachowaniem pracownika, aby nie narazić się na przegranie ewentualnego procesu z pracownikiem. Jeśli ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ma uzasadniać rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym, powinno naruszać interesy pracodawcy. Pracodawca w każdym konkretnym przypadku powinien zatem stwierdzić, czy zachodzą podstawy do zwolnienia pracownika w takim trybie, uwzględniając charakter zdarzenia, zakres obowiązków pracownika i interes, który został naruszony jego nagannym zachowaniem. Podobne do siebie zachowania pracowników, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności, nie zawsze bowiem dają podstawy do rozwiązania umowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Z jakich przyczyn można zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

W pełnej wersji przeczytasz:

Na rozwiązanie umowy pracodawca ma miesiąc

Rozwiązanie umowy koniecznie na piśmie

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Czy można cofnąć oświadczenie

Czy wystarczą zeznania świadków

Powody zwolnienia trzeba udowodnić

Czy można zwolnić za drobne zaniedbania

Czy można zwolnić za przestępstwo w innej firmie

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP