Nie

Niestety nie osiągnął pan jeszcze wieku uprawniającego do ochrony.

Zgodnie z art. 39 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wyjaśnienia wymaga pojęcie wieku emerytalnego, z osiągnięciem którego pracownik uzyskuje prawo do emerytury. Możliwe jest bowiem przyjęcie dwóch koncepcji. Po pierwsze wiekiem emerytalnym jest tzw. powszechny wiek emerytalny, który dla kobiety wynosi sześćdziesiąt, a dla mężczyzny sześćdziesiąt pięć lat. Po drugie wiekiem emerytalnym jest wiek, z którym pracownik nabywa prawo do wcześniejszej emerytury, który dla kobiety wynosi pięćdziesiąt pięć, a dla mężczyzny sześćdziesiąt lat. Rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia ma przesądzać o tym, kiedy pracownik znajduje się pod ochroną zagwarantowaną w art. 39 k.p.

Przejście przez pracownika na wcześniejszą emeryturę, odmiennie niż przy emeryturze w wieku powszechnym, zależne jest od woli pracownika i jest przywilejem socjalnym, z którego nie mogą skorzystać inni pracownicy zatrudnieni w takich samych grupach zawodowych. Artykuł 39 k.p. nie obejmuje czteroletniego okresu poprzedzającego osiągnięcie wieku uprawniającego do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Od wieku emerytalnego, z osiągnięciem którego pracownik nabywa prawo do wcześniejszej emerytury, należy jednak odróżnić niższy od powszechnego wiek emerytalny, który dla określonej kategorii pracowników jest normalnym wiekiem emerytalnym. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jest to odmienna sytuacja, od opisanej powyżej, albowiem obniżony wiek emerytalny nie jest przywilejem, lecz wiekiem powszechnie ustalonym dla określonych kategorii pracowników wykonujących określone prace lub zawody.

Warto więc pamiętać, że na podstawie art. 39 k.p. ochroną przedemerytalną objęci są co do zasady ubezpieczeni mężczyźni w wieku od 61 do 65 lat. Młodsze osoby są objęte ochroną przedemerytalną wówczas, gdy znajdują się w grupie zawodowej, dla której przewidziano ustawowo niższy wiek emerytalny albo mają prawo do emerytury w obniżonym wieku w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

KATARZYNA ZBIEGIEŃ-WŁODARSKA

adwokat, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).