W głosowaniu wzięło udział 421 posłów, 419 było za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

W przyjętej przez Sejm ustawie reguluje się obowiązkowe terminy m.in. wypłaty różnicy między średnią nauczycielskich wynagrodzeń uzyskanych w danym roku a średnią, którą powinni uzyskać zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela. Według posłów, obecnie obowiązujące terminy (znowelizowane w listopadzie 2008 r.) okazały się niewykonalne dla samorządów, które dokonują wypłat. Problem ten jako pierwszy zgłosił Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Zgodnie z nowelizacją, wszystkie samorządy będą musiały do 20 stycznia każdego roku przeprowadzić analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a następnie w terminie do 31 stycznia wypłacić różnicę między "wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku szkolnym" a "iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku".

Ponadto nowelizacja zobowiązuje samorządy, aby do 17 lutego każdego roku składały, m.in. w Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawozdanie z osiągania średnich wynagrodzeń określonych w Karcie Nauczyciela. Ustawa doprecyzowuje także, aby samorządy przeprowadzały analizę średnich wynagrodzeń w każdym przypadku bez względu na osiąganą średnią i przesyłały ją do Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Nowelizacja zobowiązuje także MEN do wydania rozporządzenia określającego m.in. sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ustalania kwot różnicy i wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego, a także wzór formularza sprawozdawczego.

Według posłów, którzy w czwartek, podczas drugiego czytania, odbyli debatę nad nowelizacją, rozporządzenie MEN w tej sprawie jest konieczne, by uniknąć dowolności w interpretowaniu zapisów Karty Nauczyciela odnośnie wypłacania nauczycielskich dodatków.