Rozpoczęły się konkursy, w których województwa podzielą środki z UE pomiędzy realizatorów najbardziej nowatorskich projektów dotyczących m.in. zatrudnienia i integracji społecznej.
Na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie projektów innowacyjnych województwa mają czas do końca roku. Część z nich już je uruchomiła. To zupełnie nowy typ projektów, który nie był jeszcze realizowany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL).
Innowacyjność projektu w PO KL może polegać na rozwiązaniu problemu, który nie był do tej pory przedmiotem polityki państwa. Może też dotyczyć nietypowych grup docelowych, do których dotąd nie była kierowana pomoc, lub przewidywać nowatorską formę wsparcia.
Tematyka konkursów dotyczących projektów innowacyjnych może być różna. W już ogłoszonych najczęściej powtarzają się trzy tematy: modernizacja oferty kształcenia zawodowego (np. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeznaczy na ten cel 1,9 mln zł, a Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1,7 mln zł), działania zmierzające do wydłużenia aktywności zawodowej (WUP w Łodzi – 5 mln zł) oraz wspieranie pracowników z grupy wiekowej 50 + (WUP w Kielcach – 1 mln zł).
Mogą one dotyczyć zatrudnienia i integracji społecznej, adaptacyjności, edukacji i szkolnictwa wyższego oraz dobrego rządzenia.
W niektórych konkursach wymagane jest nawiązanie w projekcie innowacyjnym współpracy międzynarodowej. Taki wymóg obowiązuje m.in. w konkursie z pulą środków 2,8 mln zł na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia ogłoszonym przez WUP w Warszawie.
Projekty innowacyjne były już realizowane w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.