PROBLEM

Od pięciu lat pracuję w filii dużego banku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Chcę jednak zmienić miejsce pracy. Ostatnio do naszego oddziału przyjechał zastępca głównego dyrektora z centali. Korzystając z okazji chciałem wręczyć mu rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Ten jednak odmówił przyjęcia dokumentu twierdząc, że nie jest do tego uprawniony. Postanowiłem wysłać wypowiedzenie faksem do centrali banku. Aby uniknąć przykrych konsekwencji związanych z porzuceniem pracy, planuję osobiście zawieźć podanie, aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia wniosku. Jednak dowiedziałem się, że żaden z pracowników centali banku nie zamierza potwierdzić mi przyjęcia tego dokumentu. Czy wysłanie faksem podania wystarczy, aby odejść z pracy?

CZYTELNICY RADZĄ

Anna: Dokumenty przesyłane faksem są tak samo ważne, jak te złożone osobiście i potwierdzone pieczątką. Musisz tylko wydrukować z faksu potwierdzenie wysłania i zachować jako dowód.

Andrzej: Nie musisz osobiście zawozić zwolnienia z pracy. Możesz wysłać listem poleconym wypowiedzenie z pracy przesłane wcześniej faksem.

PIP WYJAŚNIA

Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy. Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. Umowę można również rozwiązać za wypowiedzeniem jednej ze ston z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź w trybie natychmiastowym. Zgoda drugiej strony na wypowiedzenie umowy o pracę nie ma żadnego znaczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia może być złożone w sposób konkludentny, to znaczy przez każde zachowanie się pracownika ujawniające jego wolę w sposób dostatecznie zrozumiały.

Oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Wskazać należy, iż nie ma wymogu, aby adresat faktycznie zapoznał się z treścią oświadczenia woli. W związku z tym nie ma znaczenia prawnego odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia.

Doręczenie pracodawcy kopii przesłanego przez pracownika faksem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę stanowi dostatecznie wyraźny przejaw zachowania ujawniającego wolę podmiotu dokonującego czynności prawnej. Faks jest rodzajem transmisji elektronicznej oryginału dokumentu. Efektem tej transmisji jest doręczenie adresatowi kopii odzwierciedlającej treść oświadczenia uwidocznionego w oryginale, jak również podpisu osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie woli wysłane i odebrane za pomocą faksu należy uznać za złożone z chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Chwilą tą jest chwila odbioru faksu przez adresata. Reasumując stwierdzić należy, iż dopuszczalne i prawnie skuteczne jest doręczenie pracodawcy za pomocą faksu pisma pracownika wypowiadającego umowę o pracę. Wypowiedzenie może być również osobiście wręczone pracodawcy lub przesłane pocztą na adres pracodawcy, u którego pracownik pracuje.

BW