Negatywnie o ZUS wypowiada się 57 proc. ankietowanych, z czego 25 proc. ocenia go zdecydowanie źle. Ocenę pozytywną w badaniu wystawiło ZUS 22 proc. ankietowanych, lecz jako zdecydowanie dobrą określił jego działalność tylko jeden procent ankietowanych.

W porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca notowania ZUS, jak zaznacza CBOS, nieznacznie się poprawiły. Liczba osób wyrażających pozytywną opinię na temat Zakładu wzrosła o dwa punkty procentowe, natomiast grupa ankietowanych wyrażających negatywne zdanie spadła o pięć punktów procentowych.

Mimo że negatywne opinie o ZUS przeważają we wszystkich wyodrębnionych przez CBOS grupach wiekowych ankietowanych osób, zdecydowanie najmniej jest ich wśród emerytów. Wśród osób powyżej 65 roku życia dobrze ZUS ocenia 34 proc. badanych, odmiennego zdania jest 43 proc. spośród nich. Najwięcej negatywnych ocen ZUS jest w grupach ankietowanych w wieku 25-34 i 45-54 lat - wyraża je w tych grupach 65 proc. badanych.

"Najbardziej krytyczni w stosunku do działalności tej instytucji są respondenci najlepiej wykształceni, przedstawiciele kadry kierowniczej, specjaliści z wyższym wykształceniem, technicy i średni personel, pracownicy administracyjno-biurowi oraz prywatni przedsiębiorcy" - zauważa CBOS.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-9 listopada na liczącej 1022 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców naszego kraju.