NOWE PRAWO Likwidowana placówka ochrony zdrowia ma obowiązek przekazania dokumentacji medycznej pacjentów zakładowi, który przejmuje jego zadania lub do archiwum wskazanego przez szefa MSWiA.

Dzisiaj w życie wchodzi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji określające m.in. warunki dostępu i przechowywania dokumentacji medycznej w placówkach mu podlegających. Każda z nich jest zobowiązana do prowadzenia zarówno indywidualnej dokumentacji pacjenta, jak i zbiorczej, która odnosi się np. do określonych grup chorych.

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 181, poz. 1290), zakład opieki zdrowotnej musi przechowywać informacje o pacjencie przez 20 lat. W przypadku jego zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja pozostaje w zakładzie przez 30 lat, natomiast wszystkie zdjęcia rentgenowskie przez dziesięć lat.

Po upływie tych okresów archiwalna dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjenta, którego dotyczyła.

W przypadku szpitala, który ulega likwidacji, musi on dostarczyć informację o leczonych osobach do zakładu, który przejmuje jego zdania, lub do archiwum wskazanego przez MSWiA.

Po zgonie pacjenta w szpitalu jego dokumentacja prowadzona na potrzeby placówki (czyli tzw. indywidualna wewnętrzna) może być udostępniona do wglądu jedynie na podstawie wniosku osoby, którą pacjent upoważnił do tego przed śmiercią. Również na wniosek pisemny tej osoby mogą zostać jej wydane wyciągi, odpisy lub kopie dokumentów zebranych przez daną placówkę medyczną. Zakład może odmówić ich wydania, jednak wymaga to pisemnego uzasadnienia.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 października 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. nr 217, poz. 1614).