Nie wszyscy pracodawcy organizują w swoich firmach palarnie dla pracowników. Co to oznacza dla palących pracowników? Czy brak palarni upoważnia ich do palenia na terenie zakładu pracy?
Do tej pory w orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa pogląd o istnieniu obowiązku do organizowania palarni przez pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników. Stanowisko takie może jednak ulec zmianie, bowiem to zagadnienie stanie się niebawem przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 12/08). Do tej pory niepewność - wynikającą również z docierających w ubiegłym roku do pracodawców doniesień o planach wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w miejscu pracy - sprawiła, że wielu pracodawców nie zdecydowało się na utworzenie palarni. Poza tym organizacja palarni zgodnych z parametrami określonymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, dla wielu pracodawców - ze względu na ograniczenia techniczne bądź finansowe - jest niezmiernie uciążliwa, a dla niektórych wręcz niemożliwa.
Należy jednak podkreślić, że niezorganizowanie przez pracodawcę palarni w budynku firmy nie uprawnia pracowników do palenia w pozostałych zamkniętych pomieszczeniach zakładów pracy. U pracodawców, u których odpowiednio przystosowane palarnie (pomieszczenia o odpowiedniej powierzchni i wentylacji) nie są wyodrębnione, pracownikom wolno palić jedynie na terenie otwartym. Ten bezwzględny zakaz wynika z ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.