Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. W tych przypadkach zasiłek może być wypłacany nie tylko w czasie trwania ubezpieczenia, ale także po jego ustaniu. Ponadto w wymienionych niżej sytuacjach możliwa jest wypłata zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Poród w okresie ubezpieczenia

Jeżeli po porodzie (w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego) ubezpieczenie chorobowe ustanie, wówczas zasiłek macierzyński wypłaca oddział ZUS właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. W okresie ciąży i po porodzie (w czasie urlopu macierzyńskiego) pracownica jest chroniona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Może się jednak zdarzyć, że po porodzie sama z własnej inicjatywy rozwiąże stosunek pracy albo rozwiązanie umowy o pracę nastąpi bez wypowiedzenia z jej winy. Wówczas za okres po rozwiązaniu stosunku pracy (po ustaniu ubezpieczenia chorobowego) zasiłek macierzyński wypłaci oddział ZUS, właściwy według jej miejsca zamieszkania.

Przedłużenie umowy terminowej

Gdy z pracownicą zawarto umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek umowę tę przedłużyć do dnia porodu. Od dnia porodu pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Z uwagi, że ostatnim dniem trwania stosunku pracy jest dzień porodu, za który pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, wypłaty zasiłku za ten jeden dzień powinien dokonać pracodawca. Natomiast za pozostały okres przypadający po ustaniu ubezpieczenia chorobowego zasiłek wypłaca oddział ZUS. Możliwe jest jednak, by wpłaty zasiłku macierzyńskiego za cały okres, także za dzień porodu, w którym pracownica pozostaje jeszcze zatrudniona na podstawie stosunku pracy, dokonał oddział ZUS.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy ZUS wypłaci zasiłek macierzyński bezrobotnej matce.