Dyrektorem publicznego szpitala może zostać osoba, która nie posiada wykształcenia lub praktyki związanej z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.
Wymogi dotyczące m.in. osób zarządzających przychodniami lub szpitalami określa art. 10 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Zgodnie z nim minister właściwy do spraw zdrowia określił w rozporządzeniu z 17 maja 2000 r. (Dz.U. nr 44, poz. 520 z późn. zm.) wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w ZOZ.

Kierownik stomatolog

Kierownikiem przychodni (przychodni stomatologicznej) może zostać lekarz (lekarz stomatolog) posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy.
Zupełnie inaczej określono natomiast kwalifikacje kandydatów na dyrektorów szpitali. W tym przypadku zrezygnowano z wymogu posiadania wykształcenia medycznego czy chociażby doświadczenia zawodowego związanego z funkcjonowaniem służby zdrowia. Rozporządzenie to stanowi, że kierownikiem szpitala może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie. Nie precyzuje jednak, jaki staż pracy należy uwzględnić. Z przedstawionych wcześniej powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów ZOZ wskazane byłoby, aby dyrektor szpitala miał wykształcenie medyczne.

Jak liczyć staż

Tymczasem praktyka jest taka, że warunek stażu pracy uważa się za spełniony, gdy kandydat na szefa szpitala może udokumentować, że pracował w zawodzie zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów. Będzie on spełniony także wtedy, gdy praca była świadczona na podstawie umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że np. filolog lub historyk, który ma praktykę zawodową zgodną z posiadanym wykształceniem, spełnia warunki wymagane od kierownika szpitala. Ponadto, jeżeli osoby takie odbyłyby dodatkowe szkolenie w formie studiów podyplomowych o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia, wówczas wymagany od nich staż zostanie skrócony do trzech lat.
Prawodawca przewidział wprawdzie, że w takich sytuacjach zastępcą kierownika ZOZ do spraw lecznictwa powinien być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie. Przyjęte jednak we wspomnianym rozporządzeniu ministra zdrowia kryteria wyboru kierownika szpitala budzą kontrowersje.