Co roku, do 30 września, pracodawcy, którzy zdecydowali się tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, muszą zapłacić 25 proc. równowartości odpisu podstawowego na ZFŚS na wyodrębnione konto tego funduszu. Pierwszą ratę, czyli 75 proc. odpisów, musieli zapłacić wcześniej, do końca maja.

W tym roku podstawowe odpisy na fundusz wynoszą:

• na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach - 906,61 zł (w 2007 roku - 804,60 zł),

• na pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy - 1208,81 zł (w 2007 roku - 1072,80 zł),

• na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki - 120,88 zł, w drugim roku nauki - 145,06 zł, oraz w trzecim roku nauki - 169,23 zł.

Fundusz tworzą pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają przeciętnie co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawcy zatrudniający mniej niż dwadzieścia osób (w przeliczeniu na pełne etaty) mogą tworzyć w firmie ten fundusz, ale nie muszą. Mogą jednak wypłacić pracownikom jednorazowe świadczenie urlopowe oraz pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Jeśli więc pracownik zatrudniony jest w szczególnie uciążliwych warunkach, to otrzymane przez niego świadczenie urlopowe w tym roku nie może być wyższe niż 1208,81 zł.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym należy zsumować przeciętną liczbę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, a otrzymany wynik podzielić przez 12.