"Zdecydowanie popieramy stanowisko komisji edukacji, nauki i młodzieży postulującej zwiększenie rezerwy celowej w wysokości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i 150 mln zł na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Sytuacja finansowa szkolnictwa wyższego jest bardzo trudna, obecny budżet jest na poziomie ubiegłorocznym, co oznacza stagnację i stąd starania o zapisanie jakichś perspektyw polepszenia tej sytuacji w kolejnym budżecie państwa" - podkreślił prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, a zarazem rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Rektorzy omawiali w piątek także stan nauk humanistycznych w Polsce. "Zgodnie popieramy w tej kwestii stanowisko Polskiej Akademii Umiejętności, która postuluje utworzenie Funduszu Rozwoju Nauk Humanistycznych" - dodał prof. Banyś.

Dyskusja na temat założeń autorskiego programu rozwoju szkolnictwa wyższego

Znaczną część bydgoskiego spotkania wypełniła dyskusja na temat założeń autorskiego programu rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, przygotowywanego przez KRUP niezależnie od prac prowadzonych w tej dziedzinie przez rząd. Wzorem dla rektorów jest tu dokument przygotowany przez komisję Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dotyczący kierunków rozwoju tej uczelni w najbliższych latach.

"Ministerstwo zleciło przygotowanie pakietów nowelizacyjnych aktualnie obowiązującego prawa o szkolnictwie wyższym i te propozycje, w naszej opinii, zmierzają w dobrym kierunku. Środowisko akademickie czuło jednak potrzebę opracowania strategii, czyli czegoś, co wykracza poza najbliższe pięć lat, a sięga perspektywy roku 2023 i taka strategia powstaje przy udziale wielu zainteresowanych środowisk" - poinformował prof. Banyś.

Dokument jest już prawie gotowy i zostanie przekazany na ręce premiera 2 grudnia, podczas zaplanowanego już spotkania ze środowiskiem naukowym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.