Dania jest krajem, który wciąż nie otworzył swojego rynku pracy dla Polaków. Mimo to w ciągu ostatnich dwóch lat przyjechało ich do Danii w poszukiwaniu pracy ponad 20 tys. Wielu z nich pracuje legalnie, posiadając zgodę na pobyt i pracę, tj. Opholdsog arbejdstiladelse (wg danych Konsulatu RP w Kopenhadze jest ich ponad 12 tys.).

Część jednak - nie zdając sobie sprawy z konsekwencji - trafia często za pośrednictwem innych Polaków do polskich i duńskich firm jako tania siła robocza, pracując nielegalnie.

Jakie kary

Zgodnie z zapisami zawartymi w dziale 59 duńskiej ustawy o obcokrajowcach za pracę na czarno karani są zarówno pracodawcy (firmy zatrudniające), jak i pracobiorcy (pracownicy).

Pracodawcy zatrudniający nielegalnie mogą zostać ukarani karą grzywny lub więzienia do dwóch lat, a ponadto mogą zostać pozbawieni osiągniętych w tym czasie korzyści materialnych. Za każdego nielegalnego robotnika pracodawca zostanie ukarany grzywną w wysokości od 10 tys. do 20 tys. duńskich koron (DKK).

Pracownik obcokrajowiec pracujący w Danii nielegalnie musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do jednego roku oraz karą finansową w wysokości 10 tys. DKK za pierwszy miesiąc nielegalnej pracy. Za każdy następny miesiąc kara ta wzrasta o 500 DKK w stosunku do miesiąca poprzedniego. Na przykład za sześć miesięcy nielegalnej pracy kara taka wynosi 67,5 tys. DKK.

Ściga nie tylko policja

Instytucjami odpowiedzialnymi za monitorowanie rynku pracy w Danii są:

policja (Politi),

• urząd imigracyjny (Udlaendigeservice),

• urząd ds. celno-podatkowych (Toldskat),

• inspekcja pracy (Arbejdstilsynet),

• regionalne urzędy administracji samorządowej.

Po wejściu w życie znowelizowanej tzw. Umowy Wschodniej (O/staftale) od 1 maja 2008 r. kontrolami objęto początkowe place budów Kopenhagi. Teraz kontrolowane są również place budów w innych częściach Danii, a także gospodarstwa rolne, ogrodnicze, hotele itp.

Wyniki tych kontroli będą miały znaczący wpływ na decyzję o pełnym otwarciu duńskiego rynku racy bądź też na utrzymaniu występujących obecnie ograniczeń. Ewentualne pełne otwarcie duńskiego rynku pracy może nastąpić 1 maja 2009 r.

Kary sądowe

Decyzja (wyrok) Duńskiego Sądu Pracy skazująca firmę na karę finansową (np. zwrot uzyskanych korzyści finansowych) za pogwałcenie prawa może być wymagalne przez sądy krajowe kraju, w którym firma swoją siedzibę.

Warto też zaznaczyć, że 11 lipca 2007 r. Dania zawarła z innymi krajami UE stosowne porozumienia o współpracy zgodnie z Dyrektywą UE nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o zakresie uznawania i wprowadzania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. To równoległe porozumienie wprowadza uproszczone procedury sądowej w innych krajach UE.

PRZEPISY O ŚCIGANIU NIELEGALNYCH PRACOWNIKÓW

Ściganie nielegalnych robotników i pracy na czarno odbywa się w Danii na podstawie:

duńskiej ustawy o obcokrajowcach (dział 59)

Umowy Wschodniej (O/staftale) uchwalonej w grudniu 2003 r.

JAK ZAŁOŻYĆ ODDZIAŁ POLSKIEJ FIRMY W DANII

Coraz więcej zagranicznych firm (w tym również polskich) pojawia się na duńskim rynku i świadczy swoje usługi. Aby legalnie i zgodnie z prawem duńskim mogły one funkcjonować na rynku, muszą dopełnić formalności.

Jaka forma

Najbardziej polecaną dla polskich firm formą jest filial af udelandsselskab - oddział firmy zagranicznej, gdyż nie wymaga ona wpłaty kapitału założycielskiego, a i formalności są o wiele prostsze.

Gdzie zarejestrować

Od 1 maja 2008 r. obowiązują nowe reguły rejestracji firm zagranicznych, a nowy formularz zastępuje dotychczasową rejestrację jako płatnika VAT (Moms). Polska firma może utworzyć w Danii swój oddział, pod warunkiem że w Polsce zarejestrowana jest jako S.A. lub sp. z o.o., czyli odpowiednik duńskich AS (spółka akcyjna) i ApS (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Rejestracji takiego oddziału dokonuje się w Erhvervsog selskabsstyrelsen (Agencja Przedsiębiorstw i Handlu) na formularzu nr 40113 dostępnym w wersjach duńskiej i angielskiej na stronie www.virk.dk. Wypełniony formularz zgłoszenia rejestracyjnego (5 stron) przesłać należy na adres: Erhvervsog selskabsstyrelsen, Postboks 622, KO/BENHAVN C.

Nazwa oddziału zagranicznego firmy zawierać musi oprócz słowa filia - oddział, nazwę firmy zagranicznej i kraj siedziby - Polska (Polen).

Kto rozstrzyga spory

Wszelkie spory oddziału z klientami i instytucjami duńskimi rozwiązywane są na gruncie prawa duńskiego, a założycielska firma zagraniczna ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania swojego zagranicznego oddziału.

17 tys. Polaków przebywało w Danii ponad 3 miesiące w 2007 roku

Źródło: GUS

na stałe mieszka w Kopenhadze