Pracownik pracujący nielegalnie w Danii może na rok zostać pozbawiony wolności. Grozi mu też kara finansowa naliczana za każdy miesiąc nielegalnej pracy.
Dania jest krajem, który wciąż nie otworzył swojego rynku pracy dla Polaków. Mimo to w ciągu ostatnich dwóch lat przyjechało ich do Danii w poszukiwaniu pracy ponad 20 tys. Wielu z nich pracuje legalnie, posiadając zgodę na pobyt i pracę, tj. Opholdsog arbejdstiladelse (wg danych Konsulatu RP w Kopenhadze jest ich ponad 12 tys.).
Część jednak - nie zdając sobie sprawy z konsekwencji - trafia często za pośrednictwem innych Polaków do polskich i duńskich firm jako tania siła robocza, pracując nielegalnie.

Jakie kary

Zgodnie z zapisami zawartymi w dziale 59 duńskiej ustawy o obcokrajowcach za pracę na czarno karani są zarówno pracodawcy (firmy zatrudniające), jak i pracobiorcy (pracownicy).
Pracodawcy zatrudniający nielegalnie mogą zostać ukarani karą grzywny lub więzienia do dwóch lat, a ponadto mogą zostać pozbawieni osiągniętych w tym czasie korzyści materialnych. Za każdego nielegalnego robotnika pracodawca zostanie ukarany grzywną w wysokości od 10 tys. do 20 tys. duńskich koron (DKK).
Pracownik obcokrajowiec pracujący w Danii nielegalnie musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do jednego roku oraz karą finansową w wysokości 10 tys. DKK za pierwszy miesiąc nielegalnej pracy. Za każdy następny miesiąc kara ta wzrasta o 500 DKK w stosunku do miesiąca poprzedniego. Na przykład za sześć miesięcy nielegalnej pracy kara taka wynosi 67,5 tys. DKK.

Ściga nie tylko policja

Instytucjami odpowiedzialnymi za monitorowanie rynku pracy w Danii są:
policja (Politi),
• urząd imigracyjny (Udlaendigeservice),
• urząd ds. celno-podatkowych (Toldskat),
• inspekcja pracy (Arbejdstilsynet),
• regionalne urzędy administracji samorządowej.
Po wejściu w życie znowelizowanej tzw. Umowy Wschodniej (O/staftale) od 1 maja 2008 r. kontrolami objęto początkowe place budów Kopenhagi. Teraz kontrolowane są również place budów w innych częściach Danii, a także gospodarstwa rolne, ogrodnicze, hotele itp.
Wyniki tych kontroli będą miały znaczący wpływ na decyzję o pełnym otwarciu duńskiego rynku racy bądź też na utrzymaniu występujących obecnie ograniczeń. Ewentualne pełne otwarcie duńskiego rynku pracy może nastąpić 1 maja 2009 r.

Kary sądowe

Decyzja (wyrok) Duńskiego Sądu Pracy skazująca firmę na karę finansową (np. zwrot uzyskanych korzyści finansowych) za pogwałcenie prawa może być wymagalne przez sądy krajowe kraju, w którym firma swoją siedzibę.
Warto też zaznaczyć, że 11 lipca 2007 r. Dania zawarła z innymi krajami UE stosowne porozumienia o współpracy zgodnie z Dyrektywą UE nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o zakresie uznawania i wprowadzania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. To równoległe porozumienie wprowadza uproszczone procedury sądowej w innych krajach UE.
PRZEPISY O ŚCIGANIU NIELEGALNYCH PRACOWNIKÓW
Ściganie nielegalnych robotników i pracy na czarno odbywa się w Danii na podstawie:
duńskiej ustawy o obcokrajowcach (dział 59)
Umowy Wschodniej (O/staftale) uchwalonej w grudniu 2003 r.
JAK ZAŁOŻYĆ ODDZIAŁ POLSKIEJ FIRMY W DANII
Coraz więcej zagranicznych firm (w tym również polskich) pojawia się na duńskim rynku i świadczy swoje usługi. Aby legalnie i zgodnie z prawem duńskim mogły one funkcjonować na rynku, muszą dopełnić formalności.
Jaka forma
Najbardziej polecaną dla polskich firm formą jest filial af udelandsselskab - oddział firmy zagranicznej, gdyż nie wymaga ona wpłaty kapitału założycielskiego, a i formalności są o wiele prostsze.
Gdzie zarejestrować
Od 1 maja 2008 r. obowiązują nowe reguły rejestracji firm zagranicznych, a nowy formularz zastępuje dotychczasową rejestrację jako płatnika VAT (Moms). Polska firma może utworzyć w Danii swój oddział, pod warunkiem że w Polsce zarejestrowana jest jako S.A. lub sp. z o.o., czyli odpowiednik duńskich AS (spółka akcyjna) i ApS (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Rejestracji takiego oddziału dokonuje się w Erhvervsog selskabsstyrelsen (Agencja Przedsiębiorstw i Handlu) na formularzu nr 40113 dostępnym w wersjach duńskiej i angielskiej na stronie www.virk.dk. Wypełniony formularz zgłoszenia rejestracyjnego (5 stron) przesłać należy na adres: Erhvervsog selskabsstyrelsen, Postboks 622, KO/BENHAVN C.
Nazwa oddziału zagranicznego firmy zawierać musi oprócz słowa filia - oddział, nazwę firmy zagranicznej i kraj siedziby - Polska (Polen).
Kto rozstrzyga spory
Wszelkie spory oddziału z klientami i instytucjami duńskimi rozwiązywane są na gruncie prawa duńskiego, a założycielska firma zagraniczna ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania swojego zagranicznego oddziału.
17 tys. Polaków przebywało w Danii ponad 3 miesiące w 2007 roku
Źródło: GUS
na stałe mieszka w Kopenhadze