Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT wraz z Urzędem Miasta st. Warszawy rozpoczął nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Akcja ma charakter ogólnopolski. W kraju brakuje 6 tysięcy takich rodzin.
– Brak wystarczającej wiedzy na temat opieki zastępczej oraz stereotypy i bariery społeczne powodują, że wciąż za mało jest kandydatów na opiekunów zastępczych – mówi Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Celem kampanii jest promocja rodzicielstwa zastępczego jako twórczego zawodu oraz rekrutacja osób gotowych podjąć się opieki nad czekającymi na nią dziećmi.
– Rozpoczęta rekrutacja ma na celu znalezienie osób, które mają chęć, czas i możliwości, by stać się opiekunami zastępczymi – mówi Sylwester Soćko, dyrektor OWROZ PORT.

Kwalifikacje rodziców

Zawodową rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby samotne. Kandydaci na rodziców muszą mieć obywatelstwo polskie, nie mogą być spokrewnieni z dzieckiem, karani ani pozbawieni władzy rodzicielskiej. Również stan zdrowia powinien umożliwiać im opiekę nad małoletnimi (wykluczone są problemy psychiatryczne i uzależnienia). Ważne są też odpowiednie warunki mieszkaniowe (zależne od liczby przyjętych dzieci) oraz stałe dochody w wysokości ok. 1 tys. na członka rodziny. Kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść cykl badań psychologicznych i szkoleń oraz otrzymać zaświadczenie potwierdzające ich kwalifikacje. Bezpłatne szkolenia prowadzą publiczne centra pomocy rodzinie lub ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Kandydaci uczęszczają na nie przez trzy miesiące (12 spotkań). Następnie obywają się rozmowy z psychologiem i pedagogiem oraz wizyty w domu kandydatów. Osoby te powinny także ukończyć 10-godzinny staż w zawodowej rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Procedura kończy się rozmową kwalifikacyjną. Rodziny zastępcze mogą ubiegać się o dodatkową kwalifikację, jaką jest zawodowa rodzina zastępcza. W tym celu muszą przejść dodatkowo jednomiesięczne szkolenie i otrzymać pozytywną opinię ośrodka szkoleniowego.

Wynagrodzenie dla rodzin

Z zawodową rodziną zastępczą starosta zawiera umowę cywilnoprawną (umowę zlecenie). Zawodowi rodzice zastępczy otrzymują wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi. W przypadku małżeństwa wypłatę dostaje jedna osoba, która deklaruje nie podpisywać umowy o pracę z innym pracodawcą. Druga osoba zobowiązuje się do świadczenia pomocy na zasadzie wolontariatu.
Rodzina wielodzietna lub specjalistyczna otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 2635,20 zł, nie mniej jednak niż 1564,65 zł. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem oraz doświadczenia w pracy z dziećmi.
Rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje za pozostawanie w gotowości na przyjęcie dziecka wynagrodzenie w wysokości 1564,65 zł brutto. Oprócz wynagrodzenia rodzina dostaje także pieniądze na każde dziecko. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1647 zł netto. Przy ustalaniu wysokości opłaty na jedno dziecko bierze się pod uwagę wiek, stan zdrowia oraz niedostosowanie społeczne dziecka.