Kobiety, które domagają się umorzenia składek ubezpieczeniowych od prowadzonej działalności gospodarczej, nie muszą w ZUS składać informacji o udzielonej im pomocy publicznej.
Osoby na etacie, które przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i prowadziły działalność gospodarczą, mogą od 1 września tego roku składać wnioski o umorzenie należności z tytułu składek od prowadzonego biznesu. Chodzi o składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2009 r.
Umorzenie jest możliwe wyłącznie na wniosek. Może złożyć go osoba, która prowadziła działalność, lub firma, w której była wspólnikiem (na przykład spółka jawna czy komandytowa). Dotychczas takie wnioski złożyło 3,3 tys. osób.
Tak postąpiła też nasza czytelniczka. Skarży się jednak, że ZUS uzależnił ewentualne umorzenie składek od dostarczenia sterty papierów dokumentujących, czy korzystała z pomocy publicznej. Do tej pory ZUS odmawiał wszystkim zainteresowanym wydawania decyzji o umorzeniu, bo sam nie był pewien, czy umorzenie jest pomocą publiczną. Otrzymał jednak z resortu pracy oficjalne stanowisko korzystne dla przedsiębiorczych matek.
– Umorzenie składek przedsiębiorczym matkom nie jest pomocą publiczną – mówi Agata Wiśniewska, dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w Centrali ZUS.
Oznacza to, że kobiety unikną dostarczania dokumentów, z których miałoby wynikać, że nie korzystały z pomocy publicznej.
Zasady umorzenia są różne. Matki przebywające na macierzyńskim mogą ubiegać się o zwrot zapłaconych składek i odsetek. Jeśli obecnie prowadzą działalność, to zostaną one zaliczone im na poczet zaległych, bieżących i przyszłych płatności. Osoby na urlopie wychowawczym mogą otrzymać tylko odsetki.
Zainteresowani mają rok na złożenie wniosku do swojego inspektoratu lub oddziału ZUS. Termin liczy się od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Zakład rozpatrzy każdy wniosek, który zostanie dostarczony w tym terminie. Jeśli ktoś go nie złoży, ZUS po 1 września 2010 r. wyśle mu pismo z żądaniem zapłaty zaległych składek.
Osoby na macierzyńskim otrzymają zwrot w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji o umorzeniu i ustaleniu należności do zwrotu. Zasada ta wynika z przepisów ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609).
O kolejności dokonywania zwrotów opłaconych odsetek za osoby, które przebywały na urlopach wychowawczych, będzie natomiast decydowała kolejność złożenia wniosku. Zadecyduje miesiąc, dzień i godzina doręczenia wniosku do ZUS. Może zdarzyć się, że kilka wniosków zostanie złożonych o tej samej godzinie. Wtedy o kolejności dokonywania zwrotów będzie decydowała kolejność alfabetyczna płatników.
Termin zwrotu odsetek zaczyna biec od 1 stycznia 2010 r., a skończy się w grudniu 2014 r.