W okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników zwolniony jest z obciążeń publicznoprawnych związanych z regulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej skutkuje ustaniem obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku firm jednoosobowych podstawą zawieszenia obowiązków składkowych stanowi wniosek o zawieszenie działalności składany na druku EDG-1 w urzędzie gminy.

Opłacanie składek

Czasowe wstrzymanie prowadzenia firmy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej skutkuje zmianą charakteru ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z obowiązkowych na dobrowolne. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może przystąpić do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w dowolnym momencie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Podstawę wymiaru składki ustala się według zasad obowiązujących dla danej osoby przed zawieszeniem wykonywania działalności. W przypadku wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz wspólników jednoosobowych spółek z o.o. w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę, którzy kontynuują ubezpieczenia emerytalne i rentowe, minimalna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W okresie, na który działalność gospodarcza została zawieszona, przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Nie pozostaje to bez wpływu na prawo do świadczeń z tych ubezpieczeń. Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących jest dobrowolne i objęcie nimi następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Od 1 stycznia 2009 r. ubezpieczony dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.