Dotacji na biznes nie otrzyma ten bezrobotny, który przerwał z własnej winy szkolenie w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia o nią wniosku.
O dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna. Maksymalna kwota dotacji odpowiada sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 18,5 tys. zł).
Jednak już w grudniu bezrobotnym może być trudniej uzyskać dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Zaostrzą się bowiem warunki ubiegania się o nią.
Dotacji nie otrzyma ten bezrobotny, który w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie w urzędzie pracy wniosku o dotację z własnej winy nie podjął lub przerwał szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Takie zmiany są przewidziane w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania mu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Projekt precyzyjnie określa również informacje, jakie musi przekazać do urzędu pracy poręczyciel bezrobotnego, który stara się o dotację. Musi to być m.in. oświadczenie o dochodach i miesięcznych kwotach kredytu, jeśli takie posiada.