Nie

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może przystąpić zleceniobiorca, który z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie przez płatnika formularza ZUS ZUA. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Wobec tego w sytuacji gdy przystąpił pan do ubezpieczenia chorobowego w połowie miesiąca, składka na to ubezpieczenie powinna być naliczona od pełnej podstawy wymiaru. Brak jest bowiem podstaw do jej proporcjonalnego zmniejszania. W związku z powyższym płatnik składek postąpił prawidłowo naliczając składkę od całego wynagrodzenia, które zostało wypłacone w tym miesiącu.

MARCIN LIPIŃSKI

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).