Osoba, która ubiega się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dowie się o terminie rozpatrzenia jej wniosku na siedem dni przed rozstrzygnięciem. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ma wejść w życie od stycznia.

Obecnie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności muszą powiadamiać wnioskodawców o wspomnianym terminie dwa tygodnie przed rozstrzygnięciem. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmiana ma skrócić proces wydawania orzeczeń do poniżej miesiąca.

– To dobre rozwiązanie. Obecny, dwutygodniowy termin jest dwukrotnie dłuższy niż przewiduje to art. 92 kodeksu postępowania administracyjnego, który jest stosowany w innych postępowaniach przed organami władzy publicznej – mówi Małgorzata Piwowarska z Fundacji Pro Equus, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt rozporządzenia ułatwi też osobom niepełnosprawnym ubieganie się o kolejne orzeczenia wydawane na czas określony. Będą mogły one składać wnioski w tych sprawach nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają takiego terminu.

– Niektóre osoby składają wnioski o wydanie kolejnego orzeczenia na kilka miesięcy przed upływem ważności poprzedniego. A zespoły nie mają w takich sytuacjach podstawy do wydania kolejnego orzeczenia, bo przecież poprzednie orzeczenie jeszcze jest ważne – mówi Małgorzata Piwowarska.

Po zmianach trudniej będzie uzyskać orzeczenie w trybie zaocznym, czyli bez przeprowadzenia badania przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego.