Obecnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 575 zł. Wzrośnie od stycznia 2010 roku. Każdy bezrobotny, który najwcześniej od 1 stycznia 2010 r. rozpocznie pobieranie zasiłku, będzie otrzymywał 717 zł przez pierwsze trzy miesiące, a przez pozostały okres – 563 zł miesięcznie. Inaczej będzie z tymi, którzy już otrzymują zasiłek.

Jeśli bezrobotny w tym roku, np. od grudnia, będzie miał prawo do 575 zł zasiłku, (podstawowa kwota), to także w styczniu i w kolejnych miesiącach otrzyma 575 zł. Taką odpowiedź otrzymaliśmy z resortu pracy. Wielu dyrektorów urzędów pracy miało wątpliwości, jak wypłacać zasiłki na przełomie 2009 i 2010 roku. Resort pracy powołał się na art. 24 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33). Zgodnie z tym przepisem zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed dniem wejścia w życie tej ustawy są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów. Ponieważ art. 1 pkt. 49 ustawy określający nową wyższą kwotę zasiłku dla bezrobotnych wejdzie w życie od 1 stycznia 2010 r., bezrobotni, którym przyznane zostaną zasiłki przed tym dniem, pobierać je będą w tej samej kwocie po tym dniu. Osoby, które mają zamiar w najbliższym czasie zarejestrować się w urzędzie pracy, powinny więc rozważyć, czy nie opłaca im się poczekać do stycznia. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny może otrzymywać zasiłek przez 6 lub 12 miesięcy. Przez 6 miesięcy, jeśli mieszka na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna stopa bezrobocia. Przez rok zasiłek otrzymać może osoba bezrobotna, która mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 1,5 przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Ponadto przez 12 miesięcy zasiłek może pobierać bezrobotny, który ma ukończone 50 lat i przez co najmniej 20 lat pracodawca płacił za niego składki na Fundusz Pracy. Ma do niego prawo także osoba bezrobotna, która ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które nie ma więcej niż 15 lat. Dodatkowo także jej małżonek musi być bezrobotny.

Po wyliczeniu okazuje się, że bardziej mogą stracić bezrobotni, którzy pobieraliby zasiłek przez sześć miesięcy i nie wstrzymali się z rejestracją. Ci np., którzy rozpoczną jego pobieranie od grudnia 2009 r., przez sześć miesięcy otrzymaliby 3450 zł (6x575 zł). Gdyby w pośredniaku zarejestrowali się w styczniu 2010 r., otrzymaliby 3840 zł [(717x3) + (3x563)]. A więc o 390 zł więcej.

Mniejsze straty finansowe (176 zł) poniesie ten bezrobotny, który ma prawo do pobierania zasiłku przez 12 miesięcy. Jeśli zarejestruje się w grudniu, otrzyma 6900 zł. Gdyby zrobił to w styczniu, otrzymałby 7218 zł – o 318 zł więcej.

Podstawa prawna

Art. 1 pkt 49, art. 24 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).