Tak

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego zachowa pan przez 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po tym okresie do ubezpieczenia może pan zostać zgłoszony jako członek rodziny, np. przez żonę, jeśli oczywiście ma ona tytuł do ubezpieczeń, np. wykonuje umowę o pracę, zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą.

Jeżeli nie może pan zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, pozostaje przystąpienie do ubezpieczenia dobrowolnego. Osoba, która chce ubezpieczyć się dobrowolnie, powinna wystąpić ze stosownym wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie, po zawarciu umowy udać się do ZUS i złożyć formularz ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 24 10 XX, deklarację rozliczeniową i opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu nie niższa jednak od odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.

MICHAŁ JAROSIK

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 68, art. 69 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).