Kwota zasiłku, którą pracownik otrzyma za czas choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki, uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłaconego mu za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do tych świadczeń. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków. Decydują o tym przepisy ustawowe oraz płacowe obowiązujące u pracodawcy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) uważa się przychód pracownika (stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (łącznie 13,71 proc.), finansowanych ze środków pracownika.

Wynagrodzeniem pracownika uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłków jest także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za dodatkowo przepracowany czas lub dodatkowo wykonaną pracę. W podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie faktycznie wypłaconej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wliczać premie i nagrody do podstawy wymiaru zasiłku.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz informacje na temat:

Dodatkowych składników pensji wliczanych do podstawy

Istotnego sposobu zmniejszania premii i nagród

Przyczyn wyłączenia dodatków z podstawy

Premii miesięcznych, kwartalnych i rocznych

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Czy wliczyć nagrodę z okazji święta firmy do podstawy wymiaru

Czy sumować premie kwartalne

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP