W poprzednim numerze Tygodnika Prawa Pracy przedstawiliśmy sposób wypełniania wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Załączyliśmy również prawidłowo wypełniony formularz. Dzisiaj kontynuujemy rozpoczęty w zeszłym tygodniu temat.

Wstępna analiza

Po otrzymaniu wypełnionej części 1 wniosku Wn-W na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. nr 194, poz. 1404) starosta ma 14 dni na wstępną analizę poprawności rachunkowej i formalnej wniosku. Sprawdza on, czy wniosek złożono na wspomnianym formularzu, czy jest to jedyny czy jeden z wielu wniosków złożonych przez pracodawcę, czy poz. 1, 4-16, 25-29, 32, 35, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68-85 i 121 zostały wypełnione, czy suma poz. 85, 92, 99, 106, 113 i 120 jest równa poz. 28, czy wniosek zawiera wszystkie załączniki, czy pracodawca złożył wszystkie oświadczenia, a także czy wniosek został podpisany.

Brak odwołania

W razie stwierdzenia uchybień starosta wzywa pracodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin ten należy przedłużyć zgodnie z par. 4 ust. 3 wskazanego wyżej rozporządzenia na wniosek pracodawcy, pod warunkiem jednak że usunięcie nieprawidłowości wynika z przyczyn od niego niezależnych. Wniosek o przedłużenie terminu może być złożony zarówno przed upływem 14-dniowego terminu do usunięcia braków, jak i po jego upływie. Ważne jest to, by pracodawca uprawdopodobnił, że dokonanie tej czynności nie mogło nastąpić w terminie z przyczyn od niego niezależnych.

Jeżeli pracodawca nie usunie braków we wniosku w ciągu 14 dni, wówczas zostanie poinformowany przez starostę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) przyjęto zasadę niełączenia trybów postępowania administracyjnego i postępowania właściwego dla spraw prywatnoprawnych. Nie przewidziano wprost trybu odwoławczego ani skargi na pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku wniosków składanych osobiście powyższe uchybienia mogą być uzupełnione na miejscu, bez konieczności uruchomiania wspomnianej procedury.

Rozpatrzenie wniosku

Zgodnie z par. 5 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które powiat przeznaczy środki przekazane mu przez PFRON. Ich wysokość ustalona jest na podstawie algorytmu, o którym mowa w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do tego czasu bieżące wnioski będą oczekiwały na rozpatrzenie. Nie oznacza to pozostawienia ich bez rozpatrzenia, a wyłącznie wstrzymanie się od ich ostatecznego rozstrzygnięcia. Gdyby bowiem starosta chciał rozpatrzyć je przed podjęciem przez radę powiatu wspomnianej uchwały, nie wiedziałby, czy zaaprobowała ona dane zadanie do realizacji ze środków PFRON. Wówczas musiałby rozpatrzyć wniosek negatywnie. W praktyce pracodawca złożyłby kolejny wniosek o tej samej treści, który musiałby podlegać ponownie analizie wstępnej, co dla obu stron byłoby mniej korzystne. Dlatego w tym okresie wnioski mogą być analizowane pod kątem pozostałych przesłanek, ale ostateczna informacja o sposobie załatwienia wniosku musi zostać przekazana stronie nie wcześniej niż w dniu podjęcia wspomnianej uchwały.

Wyłączenie refundacji

Merytoryczna analiza wniosku polega przede wszystkim na przeanalizowaniu go w świetle kryteriów określonych w art. 26e wskazanej wyżej ustawy, przepisach dotyczących pomocy de minimis, przepisach ustawy o finansach publicznych określających zasady wydatkowania środków publicznych oraz par. 4 ust. 5 rozporządzenia.

Rozpatrując wniosek, starosta bierze pod uwagę:

  •  potrzeby lokalnego rynku pracy,
  •  liczbę osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, a niepozostające w zatrudnieniu, które mają kwalifikacje określone przez pracodawcę w poz. 76 Wn-W,
  •  koszty wyposażenia stanowiska pracy,
  •  wkład pracodawcy w wyposażenie stanowiska pracy,
  •  wysokość posiadanych środków PFRON.

Pierwsze, trzecie i czwarte kryterium pozwala na określenie priorytetów dla rozpatrywania poszczególnych wniosków. Nie stanowią one jednak samodzielnej podstawy do odmowy udzielenia refundacji.

Inaczej jest w przypadku kryterium drugiego i piątego oraz kryteriów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisach dotyczących udzielania pomocy de minimis. Mają one charakter bezwzględnie i obiektywnie wyłączający refundację, dlatego mogą stanowić samodzielną podstawę do negatywnego rozpatrzenia wniosku. Kryteria wynikające z ustawy o finansach publicznych należy zawsze stosować posiłkowo do oceny wniosku. Mogą one bowiem stanowić jedną z przesłanek negatywnego rozpatrzenia wniosku. Nie mogą natomiast stanowić wyłącznej przesłanki do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Obowiązek informacyjny

O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku starosta informuje pracodawcę pisemnie. Jeżeli wniosek został rozpatrzony negatywnie, wówczas w piśmie informującym o jego rozpatrzeniu musi znaleźć się uzasadnienie, z wyraźnym wskazaniem kryteriów, które przesądziły o odmowie refundacji. Uzasadnienie to jest istotne m.in. z uwagi na brak stosownego umocowania ustawowego, cywilnoprawny charakter refundacji i generalnie przyjętą zasadę niełączenia trybów administracyjnego i prywatnoprawnych. Informacja ta nie ma charakteru decyzji ani innego rodzaju rozstrzygnięcia, od którego służy odwołanie lub skarga.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymane pismo będzie zawierało wezwanie do negocjacji warunków umowy o refundacji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza, że starosta uznał za dopuszczalne i uzasadnione przeznaczenie środków PFRON na co najmniej niektóre elementy wskazanego we wniosku wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Przedmiot negocjacji

Negocjacje dotyczą warunków refundacji, przede wszystkim jej kwoty, wyboru elementów wyposażenia do zrefundowania, formy zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji. Mogą jednak dotyczyć także dodatkowych postanowień umownych, np. ubezpieczenia i warunków lub ograniczenia zbycia zrefundowanego wyposażenia. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do negocjacji. Należy pamiętać o sporządzeniu protokołu z przyjętymi ustaleniami. Pozwoli on uniknąć w przyszłości ewentualnych nieporozumień dotyczących treści umowy sporządzanej po zakończeniu negocjacji. Natomiast jeżeli negocjacje nie zakończyły się porozumieniem stron pozwalającym na udzielenie refundacji, wówczas będzie dokumentem określającym przyczyny tej sytuacji.

LUIZA KLIMKIEWICZ

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. nr 194, poz. 1404).

■  Art. 26e ustawy z 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776).