W 2010 r. podobnie jak w 2009 r. staże i szkolenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych mają być finansowane z Funduszu Pracy. Zostanie na nie przeznaczone łącznie ponad 717 mln zł.

Rząd chce znieść obowiązek odbywania stażu podyplomowego oraz zmienić zasady odbywania specjalizacji. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który to przewiduje.

Obecnie medycy otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego i zaliczeniu stażu podyplomowego. Stażysta przez 12-13 miesięcy pracuje pod nadzorem innego lekarza, zanim uzyska samodzielność zawodową.

Wynagrodzenia są pokrywane ze środków budżetu państwa. W ocenie resortu zdrowia, likwidacja stażu podyplomowego spowoduje wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe, zapewniając przy tym szybszy dopływ kadr do systemu ochrony zdrowia.

Przygotowywana nowelizacja wprowadzi tzw. moduł systemu specjalizacji z jednoczesną likwidacją ich podziału na podstawowe i szczegółowe. Obecnie odbywanie specjalizacji lekarskich reguluje rozporządzenie ministra zdrowia.