Emerytura lub renta funkcjonariusza resortów siłowych nie będzie mogła być zmniejszona o więcej niż 25 proc. niezależnie od tego, czy dorobią od 70 do 130 proc. średniej płacy czy więcej. Tak wynika z nowelizacji ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).

Nowelizacja jest skutkiem dostosowania przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2008 r. (sygn. akt P 9/06), który stwierdził, że art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest niezgodny z konstytucją.

Zaskarżony przepis dopuszcza możliwość zmniejszenia emerytury lub renty funkcjonariuszy resortów siłowych o więcej niż 25 proc. w przypadku osiągania przez nich przychodów w wysokości od 70 proc. do 130 proc. średniej płacy. Natomiast gdy kwota przychodu przekracza 130 proc. średniej płacy, świadczenie mundurowe jest zmniejszane o 25 proc.

Przepisy stanowią, że renta lub emerytura ulega zmniejszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wyższego niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale niższego niż 130 proc. tej kwoty. Wtedy świadczenie zmniejsza się o tzw. kwotę przekroczenia, czyli różnicę między faktycznie osiąganym przychodem a niższym progiem zarobkowym (70 proc.).

Kwota ta nie może jednak być wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Ta wynosi 24 proc. kwoty bazowej dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 18 proc. dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2008 r. kwoty zmniejszenia nie mogą być wyższe niż 440,24 zł (emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 330,20 zł (renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy), 374,22 zł (renta rodzinna dla jednej osoby).

W efekcie osiąganie niższych przychodów (od 70 proc. do 130 proc.) może powodować wyższe procentowo zmniejszenie świadczenia niż dla osoby osiągającej wyższe przychody (powyżej 130 proc.).

Takie sytuacje mają miejsce, gdy świadczenie jest niskie. Załóżmy, że policjant otrzymuje 1,1 tys. zł emerytury i dorabia 2,7 tys. zł miesięcznie, czyli jego dodatkowe dochody mieszczą się między 70 a 130 proc. przeciętnej płacy (obecnie jest to odpowiednio 2066,00 zł i 3836,80 zł). Jego dodatkowy zarobek w kwocie 2,7 tys. zł należy zmniejszyć o 2066,00 zł, wtedy otrzymamy 634 zł. To więcej niż kwota maksymalnego zmniejszenia (440,24 zł). Dlatego emeryturę policjanta w kwocie 1,1 tys. zł trzeba zmniejszyć o 440,24 zł, czyli o 40 proc. Gdyby natomiast policjant dorabiał 4 tys. zł, tj. więcej niż 130 proc. przeciętnej płacy, to jego emerytura zostałaby zmniejszona o 25 proc. Ten sposób obniżania świadczeń ma się zmienić dzięki projektowanej nowelizacji.

- Zastrzega ona, że maksymalne zmniejszenie, niezależnie od wysokości dochodu, wyniesie 25 proc. - mówi Wioletta Paprocka, rzecznik MSWiA.