Tak

Dokument, który otrzymał czytelnik, powinien zawierać stosowne pouczenie, w jaki sposób wnieść odwołanie.

Nagana jest rodzajem kary porządkowej, jaką pracodawca wymierza pracownikowi. Pracodawca może nałożyć karę upomnienia lub nagany za naruszanie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp lub przeciwpożarowych, a także zasad usprawiedliwiania nieobecności czy spóźnień. Kary nie można zastosować po upływie dwóch tygodni od uzyskania informacji o naruszeniu i trzech miesięcy od zdarzenia będącego powodem ukarania pracownika. Zanim pracodawca wymierzy karę, ma obowiązek wysłuchania pracownika. Powinien wziąć pod uwagę także rodzaj przewinienia, stopień winy i dotychczasowe zachowanie pracownika. Kara wymierzana jest na piśmie, musi wskazywać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę tego naruszenia. Pismo powinno zawierać także pouczenie o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie na jego wniesienie. Opis kary składa się do akt osobowych pracownika.

Jeżeli kara została zastosowana z naruszeniem prawa, na przykład poprzez naruszenie wymogów formalnych, pracownik ma siedem dni na wniesienie do pracodawcy sprzeciwu. Pracodawca może sprzeciw odrzucić lub przyjąć. Jeśli pracownik jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową, przed odrzuceniem sprzeciwu pracodawca musi się z nią skonsultować. Opinia organizacji nie jest jednak dla niego wiążąca. Nieodrzucenie sprzeciwu w terminie czternastu dni oznacza jego uwzględnienie. W razie odrzucenia sprzeciwu pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy. Ma na to czternaście dni od odrzucenia sprzeciwu przez pracodawcę. Jeżeli pracownik nie wniesie odwołania, wówczas informacja o karze przechowywana jest w jego aktach przez rok, a po roku nienagannej pracy uznaje się ją za niebyłą.

ALEKSANDRA MINKOWICZ-FLANEK

radca prawny, szef Zespołu Prawa Pracy w kancelarii prawniczej Salans

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 108-113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).