W MPIPS trwają prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie opieki nad dzieckiem, opracowany został projekt założeń o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem - powiedziała w czwartek w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak,

Odpowiedziała w ten sposób na pytanie posłów Andrzeja Orzechowskiego i Janusza Cichonia (PO) czy rząd zamierza wprowadzić skuteczniejsze instrumenty, "zmierzające do zmotywowania naturalnych rodziców do większej odpowiedzialności za własne dzieci i zmniejszenia patologicznego wręcz zjawiska sieroctwa społecznego".

Jak powiedziała Chłoń-Domińczak, główny kierunek zmian to m.in. położenie nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku czyli rodzinie, wspieranie rodziców, którzy mają problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie działań profilaktycznych, rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego jak świetlice czy kluby, wprowadzenie do gmin asystentów rodzinnych, których zadaniem będzie praca z rodzinami mającymi trudności.

Wiceminister dodała, że zmiany mają też zapewnić odpowiednie wsparcie merytoryczne i finansowe rodzinom zastępczym.

"W przypadku nieskutecznej egzekucji alimentów dziecko umieszczone w pieczy posiadałoby prawo do Funduszu Alimentacyjnego"

"Jeżeli chodzi o kwestie dotyczący rodzin, które nie wypełniają swoich obowiązków chcielibyśmy tutaj zaproponować nałożenie na kierowników ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie obowiązku wszczynania postępowania w sprawie zasądzenia od rodziców alimentów w sytuacji gdy od umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej mija rok, a rodzice nie wypełniają obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka" - powiedziała Chłoń- Domińczak.

"W przypadku nieskutecznej egzekucji alimentów dziecko umieszczone w pieczy posiadałoby prawo do Funduszu Alimentacyjnego" - dodała.

Wiceminister zapowiedziała, że wzmocniona zostanie też egzekucja alimentów m.in. poprzez wpisywanie dłużników alimentacyjnych do rejestru dłużników.