Pracownik otrzymał od pracodawcy ustną informację, iż w związku z przejęciem przez inny podmiot zadań dotychczas przez niego wykonywanych od przyszłego tygodnia rozpoczyna pracę na stałe w innym miejscu i na rzecz innego pracodawcy. Czy pracownik musi się podporządkować takiemu poleceniu?
W tym przypadku pracodawca przekazał część swoich zadań innemu podmiotowi, przez co nie ma już zapotrzebowania na pracę tego pracownika. Taką sytuację reguluje art. 231 k.p. Zgodnie z nim w przypadku przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę nowy pracodawca staje się automatycznie, z mocy samego prawa, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, iż z momentem faktycznego przejścia tej części zakładu pracy na nowego pracodawcę pracownik będzie zatrudniony przez nowego pracodawcę bez konieczności zawierania nowej umowy o pracę i rozwiązywania starej, na dotychczasowych warunkach.
Na pracodawcy spoczywa obowiązek uprzedniego, pisemnego poinformowania pracownika o planowanym przejściu części zakładu pracy na inny podmiot i o jego skutkach. Zawiadomienie to powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia. Pracownik, który nie chce pracować u nowego pracodawcy, w okresie dwóch miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy ma prawo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za tzw. 7-dniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie powoduje dla niego skutki, jakie prawo pracy przewiduje dla przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.