Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. Aby go otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki.
Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna złożyć wniosek i dołączyć do niego deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Tego rodzaju pomoc przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy. Liczy się je od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jego przyznanie.
Przykład 1