Przepisy tzw. ustawy emerytalnej wymieniają kilka grup członków rodziny zmarłego, którzy mogą ubiegać się o rentę rodzinną. Należą do nich:

● dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

● wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,

● małżonek (wdowa i wdowiec),

● rodzice.

Jednym z uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego jest jego współmałżonek. Sam fakt śmierci małżonka nie jest jednak jeszcze wystarczający do uzyskania po nim renty rodzinnej. Przede wszystkim muszą zostać spełnione warunki dotyczące osoby zmarłej. Renta rodzinna ma bowiem tzw. charakter pochodny po tej osobie i jest ustalana na podstawie świadczenia, które otrzymywała ona za życia lub które mogłaby ewentualnie otrzymać, gdyż spełniała wymagane warunki. Ponadto żyjący współmałżonek musi spełnić określone wymogi przewidziane w przepisach ustawy emerytalnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można otrzymać rentę rodzinną.