Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk sejmowy nr 324).

Zgodnie z nową ustawą, przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia na terenie szpitala będzie obowiązek przeprowadzenia badań bakteriologicznych. W obowiązującej ustawie nie ma takiego wymogu.

Nowa ustawa w znacznym stopniu zwiększa też obowiązki i wymagania wobec szpitali w zakresie kontroli zakażeń. Ich kierownicy będą zobowiązani do wdrożenia systemu ich zapobiegania i zwalczania. Szef każdej placówki medycznej będzie m.in. powoływał i nadzorował działalność specjalnego zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.

Ponadto będą oni dokonywać oceny ryzyka wystąpienia zakażenia. Aby zwiększyć jakość monitorowania zakażeń, szpital będzie zobowiązany zgłosić w ciągu 24 godzin powiatowemu inspektorowi sanitarnemu potwierdzony epidemiczny wzrost liczby zakażeń szpitalnych. Projekt ustawy nakłada kary, w tym finansowe, na dyrektorów tych placówek, gdzie wymogi sanitarnohigieniczne nie będą przestrzegane w wystarczającym stopniu.

Projekt ustawy nakłada również na pracodawców obowiązek sfinansowania zakupu szczepionek ochronnych dla tych pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych.

Rozszerzony zostaje również bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz leków dla osób zakażonych HIV oraz chorych na AIDS nieposiadających żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Za ich leczenie będzie płacić Ministerstwo Zdrowia.

Nadal budżet państwa będzie zobowiązany do sfinansowania m.in. zakupu szczepionek (ujętych w spisie szczepień obowiązkowych), pokrywania kosztów leczenia osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnych cierpiących na choroby zakaźne. Projekt zakłada, że budżet i NFZ muszą wydać ponad 688 mln zł na realizację ustawy.