Od 1 stycznia 2008 r. będą obowiązywać nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne. Renciści prowadzący firmy muszą rozliczać i opłacać składki na zasadach ogólnych. Dopiero po opłaceniu składek mogą wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację składek na emeryturę i rentę. Z tego powodu renciści prowadzący firmy muszą zgłosić się do ZUS, aby najpierw wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zarejestrować jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Renciści, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. i korzystali dotychczas z finansowania składek przez PFRON, muszą:

  • wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, podając jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2008 r.
  • jeśli po 31 grudnia 2007 r. nadal będą podlegać ubezpieczeniom (czyli nadal będą prowadzić firmę), muszą złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń trzeba wpisać 1 stycznia 2008 r.

Osoby te na druku ZUS ZUA muszą podać jeden z podanych niżej kodów tytułu ubezpieczeń:

  • 05 10 xx wpisze przedsiębiorca, który nie ma ustalonego prawa do renty, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota nie niższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a 05 12 xx ten, który opłaca składki od tej podstawy, ale ma prawo do renty,
  • 05 70 xx poda właściciel firmy niemający ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, który korzysta z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (30 proc. minimalnego wynagrodzenia), a 05 72 xx ten, który opłaca składki od tej podstawy, ale ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Gdy ubezpieczony od 1 stycznia 2008 r. będzie podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (w wyniku zaistnienia tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń) ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia powinno nastąpić na formularzu ZUS ZZA.

Ważne!

Rencista prowadzący firmę musi wyrejestrować się z ZUS i ponownie tam zgłosić do 8 stycznia 2008 r.

PRZYKŁAD: WYREJESTROWANIE I ZGŁOSZENIE W ZUS

Osoba niepełnosprawna, zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, od 1 czerwca tego roku prowadzi działalność gospodarczą. Korzysta z preferencyjnej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne. Dokonała zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń 05 61 01, podając jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń 1 czerwca 2007 r. Od tego czasu składała deklaracje rozliczeniowe do grudnia 2007 r., z uwzględnieniem finansowania 50 proc. składek na ubezpieczenie wypadkowe przez PFRON. Osoba ta nie jest, także po 31 grudnia 2007 r., uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. W związku ze zmianą ustawy złoży do ZUS:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczeń 05 61 01, podając jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2008 r.,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA, podając jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń 1 stycznia 2008 r., z kodem tytułu ubezpieczeń 05 70 01.

Od deklaracji składanej za styczeń 2008 r. (w lutym) dokona rozliczenia należnych składek bez uwzględnienia ich finansowania przez PFRON.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791).