Firmy nie płacą składek do Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) za zatrudnionych od 1 lipca 2009 r. starszych pracowników. To zwolnienie dotyczy m.in. tych pracowników, którzy ukończyli 50 lat, ale nie mają więcej niż 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Zdarza się, że firmy zatrudniają emerytów, którzy spełniają ten warunek wiekowy. Niestety, z tytułu ich zatrudnienia firmy nie będą mogły skorzystać z ulgi w postaci nieopłacania składek na FP i FGŚP.

Ulga przysługuje bowiem za zatrudnienie osoby, która musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotny przez co najmniej 30 dni. Okres ten liczy się wstecz od dnia poprzedzającego dzień nawiązania stosunku pracy. Tymczasem emeryt nie może być jednocześnie bezrobotnym. Jednoznacznie mówi o tym art. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Firmy z przywileju nieopłacania składek od starszych pracowników, którzy przed podjęciem pracy byli zarejestrowani jako bezrobotni, mogą korzystać przez rok od podpisania umowy o pracę z pracownikiem. Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek do FP i FGŚP należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę.