Składek na Fundusz Pracy nie należy opłacać, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie są obowiązkowe, a także gdy podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Osoby wyłączone ze składek

Z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika też, że składek na FP nie odprowadza się za następujące osoby:

● duchownych,

● pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,

● pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

● podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,

● żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,

● odbywających zastępcze formy służby wojskowej,

● przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński,

● pobierających świadczenie szkoleniowe.

Składek na FP nie opłacają także przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywizacji zawodowej – za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP: Kiedy pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP.