Pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, są tańsi niż pozostali. Firmy nie płacą za nich składek do Funduszu Pracy (FP), Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), a wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni w ciągu roku. Starsi pracownicy mogą także zdobyć nowe kwalifikacje za pieniądze z Funduszu Pracy. Ma to zachęcić pracodawców do zatrudniania takich osób. To niezwykle ważne, bo w Polsce pracuje zaledwie co trzecia osoba między 55, a 64 rokiem życia.

Bez składki na Fundusz Pracy

Od 1 lipca 2009 r. firmy nie płacą składek do FP i FGŚP za nowo zatrudnionych pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Z przywileju tego mogą korzystać przez rok od podpisania umowy o pracę z pracownikiem. Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek do FP i FGŚP należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę. Jeśli więc pracodawca podpisze umowę z pracownikiem we wrześniu, to nie zapłaci składek od października 2009 r. do września 2010 r. włącznie.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek w odniesieniu do tych osób przysługuje pracodawcy, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

●  nawiązanie stosunku pracy nastąpi 1 lipca 2009 r. i później,

●  w dniu nawiązania stosunku pracy zatrudniana osoba miała ukończone 50 lat albo ukończy ten wiek później (jeżeli była zatrudniona po 30 czerwca tego roku),

●  zatrudniona osoba pozostawała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez co najmniej 30 dni; okres ten liczy się wstecz od dnia poprzedzającego dzień nawiązania stosunku pracy.

Ulga w formie zwolnienia z opłacania składek do FP i FGŚP przysługuje też pracodawcom za zatrudnionych przez nich pracowników, którzy 1 lipca 2009 r. mieli ukończone 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) lub którzy po 30 czerwca 2009 r. osiągnęli ten wiek w okresie trwania zatrudnienia. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do FP i FGŚP za osoby, które ukończyły (ukończą) po 30 czerwca 2009 r. ten podwyższony wiek (55 lat lub 60 lat) w trakcie danego miesiąca w czasie trwania zatrudnienia, przysługuje od następnego miesiąca. Oznacza to, że jeśli zatrudniony ukończył 55 lub 60 lat w sierpniu 2009 r., to firma nie będzie płaciła za niego składki od września 2009 r.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz m.in. o:

Składkach jakie opłaca pracodawca

Kontrolach ZUS-u

Szkoleniach z Funduszu Pracy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie korzyści ma firma z zatrudniania osób 50+.