O świadczenie przedemerytalne może wystąpić osoba, która została zwolniona z pracy, a nie spełnia warunków do otrzymania emerytury. Rozwiązanie stosunku pracy musi przy tym nastąpić z powodu szczególnych okoliczności określonych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych. Świadczenie przedemerytalne wynosi obecnie 804,02 zł.

Upadłość lub likwidacja

Świadczenie przedemerytalne może uzyskać osoba zwolniona z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z przepisami tej ustawy niewypłacalność pracodawcy, a tym samym możliwość nabycia przez zwolnionego pracownika prawa do świadczenia przedemerytalnego, występuje m.in. wówczas, gdy na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wydał postanowienie m.in. o:

● ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika,

● ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu.

Osoby, które zostały zwolnione z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, mogą nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeśli do dnia rozwiązania stosunku pracy z tych przyczyn ukończyły co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz udowodniły okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. W przypadku posiadania do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy znacznie dłuższego stażu ubezpieczeniowego (co najmniej 34 lat dla kobiet, a 39 lat dla mężczyzn) świadczenie przedemerytalne może być przyznane bez względu na osiągnięty wiek. W obu przypadkach konieczne jest jednak pozostawanie w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy u pracodawcy, który następnie uległ likwidacji lub stał się niewypłacalny. Do tego okresu wliczane są również okresy pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Po likwidacji firmy świadczenie z ZUS.