Urlop wychowawczy stanowi odrębny od umowy o pracę tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Oczywiście, aby przebywać na urlopie wychowawczym, trzeba mieć status pracownika. W okresie tym jednak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a nie jako pracownik.

Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, ale tylko wówczas gdy nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, podlega obowiązkowo również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym nie podlegają z tego tytułu pozostałym ubezpieczeniom społecznym, czyli ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej o:

Obowiązkowych informacjach dla płatnika

Skutkach podjęcia pracy zarobkowej

Obowiązkach pracodawcy wobec ZUS

Nowej podstawie wymiaru składek

Naliczeniu składki zdrowotnej

Znajdziesz również odpowiedzi na pytania:

Jak wykazywać składki po urodzeniu dziecka w czasie urlopu

Czy zawsze opłacać składki od zasiłku macierzyńskiego

Jak ubezpieczyć osobę pracującą na pół etatu

Jak poinformować ZUS o urodzeniu dziecka

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczać składki za pracownika na urlopie wychowawczym

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP