Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że pracodawca nie ma prawa tak postępować, bo nie zezwalają mu na to żadne przepisy prawa.

Kodeks pracy stanowi, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim (art. 229 par. 2 zdanie pierwsze), które przeprowadza się na podstawie skierowania wydawanego przez pracodawcę. Powinno ono zawierać określenie:

● rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

● stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona – w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy. Pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

● stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, oraz informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa powyżej, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Badanie profilaktyczne kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego albo brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, albo istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. Wzory zaświadczeń zostały określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.