Dokumenty z zakresu prawa pracy można sporządzać w języku obcym, ale tylko na wniosek pracownika cudzoziemca.
Umowy o pracę zawierane w Polsce powinny być sporządzane w języku polskim. Zasada ta nie dotyczy cudzoziemców, którzy pracują na terenie RP i władają językiem obcym, w którym jest sporządzona ich umowa o pracę. Tak wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz.U. nr 161, poz. 1280), która weszła właśnie w życie.
Wprowadzenie zasady, że umowy o pracę zawierane na terenie Polski powinny być sporządzone w języku polskim, nie oznacza, że strony stosunku pracy nie mogą przygotować dwujęzycznych wersji umów o pracę. W takich przypadkach podstawą wykładni przepisów umowy będzie jednak wersja sporządzona w języku polskim, jeżeli pracownik jest obywatelem polskim.
Dokumenty z zakresu prawa pracy będzie można też sporządzać wyłącznie w języku obcym. Takie uprawnienie będzie jednak przysługiwało tylko pracownikom cudzoziemcom władającym tym językiem. Dodatkowo jeszcze przed zawarciem umowy pracodawca będzie musiał poinformować go o prawie do zawarcia umowy spisanej po polsku.
– Takie rozwiązanie jest korzystne dla wielu polskich firm zatrudniających cudzoziemców. Ogranicza bowiem biurokratyczne obowiązki i problemy z wykładnią umów zawieranych w różnych językach – mówi Małgorzata Ferenc z firmy Ferenc – Doradztwo Personalne i Kadrowe.