Gmina, która wypłaca rodzicowi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, musi z urzędu wystąpić do gminy zamieszkania dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Z takim wnioskiem może też do swojej gminy zgłosić się ten rodzic, który ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego (725 zł miesięcznie) nie otrzymuje świadczeń z FA. Tak wynika z art. 3 ust. 5 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. nr 1, poz. 7).

Jedynym warunkiem jest uzyskanie od komornika zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji za ostatnie dwa miesiące. Wtedy gmina ma obowiązek podjąć takie same działania, jak w przypadku niesolidnych rodziców, za których wypłaca osobom uprawnionym świadczenia. W praktyce osoby nieotrzymujące alimentów rzadko korzystają z tego uprawnienia.

– Do tej pory otrzymaliśmy 10 wniosków i wskutek naszych działań jeden z takich rodziców zaczął łożyć na dzieci – mówi Margarita Jaroszuk, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Barbara Kłeczek, naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, wskazuje, że żadna osoba nie zgłosiła się z takim wnioskiem.

– Może to wynikać z niewiedzy – mówi Barbara Kłeczek.