Osoba, która ukończyła studia i zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna, może nie otrzymać zasiłku dla bezrobotnych.
W ostatnich miesiącach wielu absolwentów zarejestrowało się w urzędach pracy jako bezrobotni. Część z nich nie ma prawa do zasiłku, bo przed zarejestrowaniem pracowali zbyt krótko. Bezrobotny, żeby otrzymać zasiłek, musi bowiem być zatrudniony łącznie przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (nie uwzględnia się urlopów bezpłatnych trwających powyżej 30 dni).
W tym czasie jego wynagrodzenie musi wynosić co najmniej tyle, ile płaca minimalna, a z tytułu zatrudnienia musi istnieć wcześniej obowiązek opłacania składki do Funduszu Pracy. Do okresu 365 dni wlicza się również czas prowadzenia działalności gospodarczej, od której były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.