Nowe projekty szkoleniowe dla przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą za unijne pieniądze jeszcze w tym roku, będą realizowane według zmienionych zasad.

Brak bezstronności i rzetelności stwierdzony na etapie rekrutacji lub w trakcie przyznawania środków może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zawartej z operatorem.

Osoby, których biznesplany zostały odrzucone przez komisję oceny wniosków, będą mogły wystąpić o ponowne ich rozpatrzenie wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień. Operator będzie miał obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Ocena ta nie może być dokonywana przez te same osoby, które wcześniej zdecydowały o odmowie przyznania dotacji. Powtórna ocena biznesplanu nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.