Czy skorygować błąd w zgłoszeniu

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dokonując zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego swojego syna, podałem błędny PESEL. Czy powinienem poinformować o tym swojego pracodawcę?

Tak W przekazanym do ZUS formularzu ZUS ZCNA jest błąd. Płatnik musi go skorygować, tj. wypełnić dwa bloki formularza ZUS ZCNA. Najpierw musi wyrejestrować zgłoszonego członka rodziny z nieprawidłowymi danymi (numerem PESEL, z jakim został zgłoszony), a następnie zarejestrować go z poprawnymi danymi, wpisując kod 1 w pole 01.

W ponownie złożonym dokumencie ZUS ZCNA płatnik musi podać w poszczególnych blokach następujące dane:

• w bloku II - dane identyfikacyjne płatnika składek,

• w bloku III - dane identyfikacyjne ubezpieczonego,

• w bloku IV - w polu 01 - kod 2 i wszystkie dane podane w zgłoszeniu członka rodziny, w tym błędny PESEL,

• w bloku V - w polu 01 - kod 1 i wszystkie prawidłowe dane członka rodziny.

Podstawa prawna

• Art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 112, poz. 717).

Czy składka zdrowotna jest podwyższana

Pracuję na podstawie umów o dzieło. Z uwagi na uzyskiwanie stałych dochodów nie mogę zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego chcę zgłosić do niego niepracującą żonę i dziecko. Czy osoba, która zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, opłaca wyższą składkę na to ubezpieczenie?

Nie Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż taki tytuł do ubezpieczenia nie został wymieniony w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jako osoba, która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może pan przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez osobę podlegającą dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Podstawa ta co trzy miesiące ulega zmianie.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a ubezpieczenie to ustaje z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Warto zapamiętać, że objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie umowy z Funduszem uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek NFZ. Wysokość opłaty zależy od okresu, w którym osoba, przystępująca do ubezpieczenia, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoba przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny, jeżeli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenie członków rodziny odbywa się poprzez złożenie w ZUS druku ZUS ZCNA. Osoba, która zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, opłaca składkę zdrowotną (9 proc. podstawy wymiaru) w tej samej wysokości, niezależnie od liczby członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna

• Art. 68 ust. 1 i ust. 3-8 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Czy członek rady podlega ubezpieczeniu

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a dodatkowo w innej firmie pełnię funkcję członka rady nadzorczej. Jako pracownik zgłosiłem do ubezpieczenia zdrowotnego żonę. Z końcem sierpnia umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron. Czy jako członek rady nadzorczej mogę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego żonę?

Tak Osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, a ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po zakończeniu wykonywania umowy o pracę zarówno pan, jaki i żona zostaniecie wyrejestrowani przez pracodawcę z ubezpieczenia zdrowotnego. Żona powinna zostać zgłoszona do tego ubezpieczenia na pana wniosek przez podmiot, w którym pełni pan funkcję członka rady nadzorczej.

Podstawa prawna

• Art. 66 ust. 1 pkt 35, art. 85 ust. 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Czy dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuka

Wraz z żoną (mamy po 23 lata) jesteśmy studentami studiów dziennych. Zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny przez naszych rodziców. Obecnie moja żona jest w ciąży i we wrześniu urodzi dziecko. Czy będzie ono ubezpieczone?

Tak W związku z tym, iż zarówno pan, jak i pana żona jesteście zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny nie możecie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swojego dziecka. Dziecko powinno zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z dziadków.

Podstawa prawna

• Art. 5 pkt 3 lit. a) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Czy za urlop płacone są składki

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiłem bezrobotną żonę oraz syna, który jest uczniem szkoły średniej. Od 1 września pracodawca udzielił mi urlopu bezpłatnego z powodu wyjazdu za granicę. Czy w tym okresie żona i syn mogą korzystać w dalszym ciągu z ubezpieczenia zdrowotnego?

Nie Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Jednak w okresie udzielonego przez pracodawcę urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu - pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca za ten okres nie wypłaca mu wynagrodzenia. W czasie urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega więc żadnym ubezpieczeniom, w tym ubezpieczeniu zdrowotnemu. Okres urlopu bezpłatnego pracodawca wykazuje w składanym za pracownika raporcie ZUS RSA jako okres przerwy w podleganiu ubezpieczeniom.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczeń. Okres urlopu bezpłatnego jest okresem przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z powyższym po 30 września zarówno pan, jak i zgłoszeni członkowie rodziny nie będą mieli prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego związanego z pana zatrudnieniem. W takiej sytuacji pana żona, która jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez powiatowy urząd pracy (powinna poinformować urząd pracy, że z uwagi na urlop bezpłatny męża nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny). Wówczas jako członka rodziny do tego ubezpieczenia będzie mogła zgłosić syna.

Podstawa prawna

• Art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Czy uczelnia musi ubezpieczyć studenta

Pracownik wystąpił o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swojego syna, który jest studentem studiów zaocznych. Nie ukończył on 26 lat oraz nie jest nigdzie zatrudniony. Czy obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczeń nie powinien obciążać uczelni?

Nie W myśl ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, do ubezpieczenia zdrowotnego może być zgłoszone dziecko w okresie, w którym się kształci, nie dłużej jednak niż do 26 roku życia (jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku). Jeśli zatem student (niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) spełnia powyższe warunki, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez szkołę wyższą powstaje tylko wtedy, gdy osoba ta nie może być zgłoszona do tego ubezpieczenia jako członek rodziny oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Z uwagi na powyższe rodzic, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik, powinien zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko jako członka rodziny. Gdy student ukończy 26 lat i nie będzie miał innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, to zostanie zgłoszony to tego ubezpieczenia przez uczelnię.

Podstawa prawna

• Art. 5 pkt 3, art. 66 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).