Pracodawca w wielu sprawach musi współpracować z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Jakiej ochronie w relacjach z pracodawcą podlegają członkowie związków zawodowych?
Kwestię ochrony członków związków zawodowych w relacjach z pracodawcą szczegółowo regulują przede wszystkim przepisy ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Związki zawodowe powinny reprezentować i bronić praw oraz interesów zarówno swoich członków, jak również pracowników niezrzeszonych, którzy zwrócą się do związku o taką pomoc.
Kodeks pracy zapewnia członkom związków zawodowych swoistą ochronę, gdyż reguluje sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany przed podjęciem decyzji rozpatrzyć stanowisko zakładowej organizacji związkowej, np. w przedmiocie rozpatrzenia sprzeciwu pracownika od wymierzonej mu kary porządkowej lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia z winy pracownika. Istnieją ponadto przypadki, w których pracodawca jest zobligowany do uprzedniego poinformowania związku zawodowego reprezentującego danego pracownika o swoich planowanych decyzjach, przykładem może być wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub wypowiedzenie takiemu pracownikowi warunków pracy lub płacy. Brak wcześniejszego zwrócenia się przez pracodawcę do określonego związku zawodowego o wyrażenie opinii będzie poważnym naruszeniem przepisów kodeksu pracy.