Jedynie pięć województw: wielkopolskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i lubelskie nie ogłosiło jeszcze konkursów na dofinansowanie projektów skierowanych do osób pozostających bez pracy (Priorytet VI POKL, działanie 6.1.1). W pozostałych można już składać wnioski. Zależnie od regionu przyjmowane one będą do 31 grudnia albo do 7 lub 14 stycznia przyszłego roku.

Projekty mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, urzędy i agencje pracy, szkoły wyższe, które w ciągu trzech ostatnich lat nie wykorzystywały środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowane mogą być m.in.: staże i praktyki, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje, doradztwo psychologiczne i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Projekty mogą być realizowane maksimum przez 24 miesiące.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przypomina, że w obecnym okresie programowania wnioski muszą być przygotowane w tzw. generatorze wniosków PO KL, który można pobrać ze strony www.efs.gov.pl. Nadal muszą być jednak składane w formie elektronicznej i papierowej, ale nie ma już wymogu parafowania każdej strony wniosku. Wystarczy podpis osoby uprawnionej złożony na ostatniej stronie.

Instytucje pośredniczące, zwykle wojewódzkie urzędy pracy, najpierw sprawdzą, czy wniosek spełnia kryteria formalne, a następnie przeanalizują, czy wartość wniosku jest wyższa niż 50 tys. zł oraz czy projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej. Wsparciem mogą być objęte osoby bezrobotne lub poszukujące zatrudnienia (niezarejestrowane w urzędzie pracy), które pozostawały bez pracy przez kolejne 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat oraz kobiety, zwłaszcza wracające do pracy po urodzeniu dziecka czy dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Z wyjaśnień MRR wynika też, że pomoc może być skierowana do mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat, a kobiet od 18 do 59 lat, w tym także emerytów i rencistów. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają określone kryteria w dniu rekrutacji. Warto więc pamiętać, że od złożenia wniosku do jego realizacji mija nawet sześć miesięcy.

Jeśli projekt przejdzie ten etap weryfikacji, zostanie sprawdzony pod względem merytorycznym. Analizowana będzie m.in. wiarygodność projektodawcy, sposób zarządzania projektem, wybrane sposoby pomocy, zasady finansowania. W każdym z województw dodatkowo będą punktowane wnioski strategiczne dla danego regionu. W przypadku opolskiego i warmińsko-mazurskiego będą to na przykład projekty obejmujące osoby niepełnosprawne, kobiety i osoby mające więcej niż 45 lat.

Na lata 2007-2008 na wspieranie aktywności zawodowej przeznaczono w POKL 4,2 mld euro.

4,2 mld euro przeznaczy Program Operacyjny Kapitał Ludzki na wspieranie aktywności zawodowej

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl