Pracodawca wystawił pracownikowi błędne świadectwo pracy. Z tego powodu zwolnionemu pracownikowi urząd pracy nie przyznał prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Czy z tego powodu pracownikowi należy się odszkodowanie?
Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych, w celu udokumentowania posiadania okresu zatrudnienia uprawniającego do tego zasiłku, musi przedstawić w urzędzie pracy świadectwo pracy dotyczące tego okresu. Brak wydania albo błędne sporządzenie świadectwa pracy może w istocie spowodować nieprzyznanie prawa do zasiłku.
Co prawda art. 99 k.p. przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania od pracodawcy w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy tylko wtedy, gdy szkoda polegała na utracie zarobków, to jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że przepis ten nie wyczerpuje odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy w tej sytuacji.